Projekty unijne
Kolejny NOWY okres programowania - Fundusze Unijne na lata 2014-2020

W dniu 8 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa, który jest najważniejszym dokumentem określającym plany alokacji i wykorzystania nowych środków pieniężnych z puli Funduszy Europejskich, w tym również projekty krajowych programów operacyjnych. Oznacza to faktyczne rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską co do wewnętrznego podziału środków pomocowych, których otrzymaliśmy więcej niż w latach 2007-2013.

W nowym okresie programowania Polska otrzymała 23 proc. ogólnej puli polityki spójności na lata 2014-2020. Po zatwierdzeniu kwot przez Parlament Europejski Polsce przyznano 72,9 mld euro na realizację polityki spójności, a wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące wynegocjowana kwota wynosi 82,5 mld euro (w tym ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży).

Znaczenie tych ogromnych środków dla osiągnięcia pożądanych przemian strukturalnych w Polsce jest nie do przecenienia i należy dołożyć wszelkich starań, aby zostały one wykorzystane jak najsprawniej – tym bardziej, że alokacja dla Polski na okres 2014-2020 będzie ostatnim tak dużym wsparciem z budżetu unijnego, a kolejne lata programowe będą dla nas znacząco mniej korzystne.

Na co przeznaczymy środki?
Środki pieniężne z funduszu spójności będzie można zainwestować w całą gamę przedsięwzięć infrastrukturalnych:

  • badania naukowe i ich rozwój na wyższych uczelniach, komercjalizacja badań oraz współpraca z przedsiębiorcami
  • nowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe, drogi lokalne, nowoczesne węzły komunikacyjne),
  • rozwój przedsiębiorczości lokalnej - w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • ochrona środowiska oraz nowoczesne technologie w zakresie jej utrzymania,
  • transport przyjazny środowisku (szybka kolej, modernizacja transportu publicznego itp.),
  • cyfryzacja kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, poszerzone e-usługi administracji)
  • walka z wyłączeniem społecznym oraz aktywizacja zawodowa ludzi młodych i osób 50+.

Dla kogo najwięcej pieniędzy?

Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, na realizację 15 Regionalnych Programów Operacyjnych zostanie przeznaczone ok. 40 proc. funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny). Zaproponowane kwoty wynikają z podziału opartego na metodologii stosowanej przez Komisję Europejską we wcześniejszych okresach przy uwzględnieniu dotychczasowego poziomu wykorzystania środków.

W pierwszej piątce województw, które otrzymają najwięcej pieniędzy znajdują się w kolejności województwa śląskie, małopolskie, łódzkie, dolnośląskie i wielkopolskie. (źródło:www.mir.gov.pl)

Programy krajowe - dla kogo i jak dużo?

W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych równocześnie z Regionalnymi Programami Operacyjnymi 6 krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej.

Program Infrastruktura i Środowisko – alokacja 114,94 mld zł (27,5 mld euro)
To m.in. na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę.

Program Inteligentny Rozwój – alokacja 35,98 mld zł (8,6 mld euro)
Celem jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki m.in. poprzez aktywizację współpracy firm i sektora nauki, wsparcie i rozwój innowacyjności przedsiębiorców.

Program Wiedza Edukacja Rozwój – alokacja 18,46 mld zł (4,4 mld euro)
PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Program Polska Cyfrowa – alokacja 9,42 mld zł (2,2 mld euro)
Zupełnie nowego program, z którego środki popłyną na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych.

Program Polska Wschodnia – alokacja 8,84 mld zł (2,1 mld euro)
Unijne pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności województw Polski Wschodniej - większą aktywność przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu w obszarze B+R.

Program Pomoc Techniczna – alokacja 2,92 mld zł (700,1 mln euro)
Ma zapewnić efektywne funkcjonowanie systemu wdrażania środków unijnych w Polsce.