Propozycje tematów

Pniżej znajdują się przykładowe tematy szkoleń jakie organizujemy na życzenie Klienta. Szczegółowy program szkolenia opracowany zostaje na podstawie badania potrzeb Klienta. Szkolenia podzielone zostały na grupy tematyczne, dzięki czemu łatwo można odnaleźć interesujące nas zagadnienie.

Rachunkowość i finanse

Przykładowe tematy szkoleń :
 • Sprawozdawczość budżetowa w oparciu o aktualny stan prawny w 2017r. w specyfice jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych;
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne;
 • Rachunkowość budżetowa;
 • Inwentaryzacja;
 • Dyscyplina finansów publicznych w oparciu o aktualne orzecznictwo i przepisy;
 • Zmiany w podatku VAT w 2017r. w specyfice jednostek sektora finansów publicznych;
 • Rachunkowość i sprawozdawczość w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • Przygotowywanie budżetu w układzie zadaniowym oraz WPF w specyfice jednostek sektora finansów publicznych;
 • Aktualne zagadnienia rachunkowości i zarządzania finansami w samorządowych zakładach gospodarki komunalnej  i spółkach komunalnych;
 • Zasady ewidencji i wyceny nieruchomości gruntowych;
 • Korekty finansowe w zamówieniach publicznych;

Prawo i administracja

Przykładowe tematy szkoleń :
 • Znaczenie ogólnych zasad postępowania administracyjnego oraz konsekwencje ich naruszenia w świetle aktualnego stanu prawnego;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Dostęp do informacji publicznej oraz BIP;
 • Instrukcja kancelaryjna oraz JRWA w systemie tradycyjnym i elektronicznym;
 • Prawo Zamówień Publicznych (SIWZ, procedura przetargowa, wyłonienie wykonawcy);
 • Zmiany w zakresie sprawozdań z prowadzonych podstępowań w zakresie PZP;
 • Kierownik administracyjny;
 • Tworzenie i uchwalanie aktów prawa miejscowego;
 • Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego – stan obecny i planowane zmiany;
 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Podstępowanie egzekucyjne w JST;
 • Fundusz alimentacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Gospodarka odpadami w świetle PZP;
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych z uwzględnieniem pomocy de minimis;

Kadry i płace

Przykładowe tematy szkoleń :
 • ZFŚS w 2017 roku w JSFP z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach - tworzenie, planowanie wydatków, wskaźniki odpisu, opodatkowanie;
 • Prawo pracy z uwzględnieniem obowiązującego orzecznictwa
 • Ustawa o pracownikach samorządowych;
 • Zarządzanie dokumentacją pracowniczą oraz prawidłowa archiwizacja;
 • Regulamin wynagradzania oraz czas pracy w jednostkach administracji publicznej;
 • Warsztaty z zakresu kadr i płac w specyfice JST i jednostek samorządowych;

Fundusze unijne

Przykładowe tematy szkoleń :
 • Przygotowanie do nowego okresu programowania w latach 2014 – 2020;
 • Rozliczanie i zamykanie projektów z dofinansowaniem UE;
 • Archiwizacja dokumentacji projektowej;
 • Nowa perspektywa budżetowa;

Systemów zarządzania / oceny

Przykładowe tematy szkoleń :
 • System Zarządzania Jakością - ISO 9001;
 • CAF, analiza SWOT i Wdrożenia;
 • Zarządzanie Personelem;
 • System Oceny Okresowej;
 • System Zarządzania Zasobami Ludzkim;

Oświata

Przykładowe tematy szkoleń :
 • Zmiany w zakresie subwencji oświatowej.
 • Stypendia szkolne – praktyczne zagadnienia w oparciu o aktualny stan prawny.
 • Realizacja i egzekucja obowiązku szkolnego z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów i wątpliwości.
 • Dotacje celowe – rodzaje, przeznaczenie i sposób rozliczania.
 • Zadania i odpowiedzialność dyrektora Placówki Oświatowej.
 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w specyfice Jednostek Oświatowych.
 • Rachunkowość w świetle obowiązujących przepisów w Placówkach Oświatowych.
 • Problematyka kadrowa i prawo pracy w specyfice Instytucji Oświatowych z uwzględnieniem zmian w przepisach.
 • Prowadzenie sekretariatu i zarządzanie dokumentacją w Placówce Oświatowej.
 • Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej.
 • Ochrona danych osobowych, BIP i szkolna strona – prawa i obowiązki Placówki Oświatowej oraz odpowiedzialność Dyrektora.
 • ZFŚS w szkołach i placówkach oświatowych;
 • Emerytury w świetle aktualnych przepisów tworzenie i uzgadnianie wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy;
 • Karta nauczyciela po zmianach;
 • Czas pracy w placówkach oświatowych - ruch służbowy w szkołach/placówkach oświatowych – problematyka, zasady rozwiązania, zmiany treści stosunku pracy;

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

Przykładowe tematy szkoleń :
 • Bezpieczna szkoła, czyli szkoła przyjazna uczniom, rodzicom i nauczycielom Przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole
 • O innowacji w szkole/placówce. Wykorzystanie wyników edukacyjnych, w tym wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły/placówki
 • Co szkoła może zaoferować uczniowi zdolnemu? Jak pracować nad poprawą efektywności kształcenia/wychowania?
 • Skuteczna ewaluacja programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki Przemoc domowa – jak szkoła może i powinna pomóc dziecku krzywdzonemu?
 • Nadzór pedagogiczny- nowe wymagania.
 • Analiza wymagań - jakie kompetencje powinni mieć nauczyciele i jak powinni działać, żeby sprostać wymaganiom?
 • Nadzór pedagogiczny Dyrektora jednostki oświatowej.
 • Kształcenie umiejętności wychowawczych.
 • Zadania nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela i Ustawy o Systemie Oświaty.
 • Awans zawodowy nauczyciela.
 • Projekt edukacyjny w szkole.
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w świetle nowego rozporządzenia.
 • Tworzenie koncepcji pracy szkoły.
 • Współpraca z rodzicami- jak efektywnie działać i współpracować?
 • Nowoczesne nauczanie- jak uczyć (się)?
 • Metody aktywizujące w nauczaniu.
 • Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.
 • Rola Dyrektora i nauczycieli w nowym systemie wspomagania pracy szkoły i doskonalenia nauczycieli.
 • Integracja zespołu nauczycielskiego jako warunek wysokiej jakości pracy szkoły
 • Interwencja kryzysowa w szkole i placówce oświatowej – procedury postępowania
 • Dyrektor i nauczyciel wobec „trudnego” rodzica. Przemóc przemoc, czyli jak radzić sobie ze zjawiskiem agresji w szkole
 • Odpowiedzialność prawna ucznia. Dziecko z rodziny dotkniętej problemem migracji
 • Organizacja i wdrażanie działań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki wad postawy ciała. Bezpieczeństwo dzieci jako obowiązek dorosłych
 • Lekki tornister i nie tylko – co szkoła może zrobić na rzecz prawidłowej postawy ciała dziecka? Rozwój pasji, zainteresowań, uzdolnień i postaw prospołecznych uczniów jako warunek skuteczności procesu wychowania
 • Wychowawczy i edukacyjny wymiar organizacji czasu wolnego ucznia
 • Prawa, obowiązki i przywileje, czyli jak budować świadomość praw dziecka wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
 • Problematyka praw dziecka w funkcjonowaniu szkoły/placówki
 • Skuteczne kary i nagrody
 • Rola samorządu uczniowskiego w promowaniu idei samorządności i kształtowaniu liderów społecznych. Wspieranie samorządności uczniów
 • Co każdy nauczyciel wiedzieć powinien, czyli prawa i obowiązki nauczyciela w relacji nauczyciel–uczeń, nauczyciel–rodzic, nauczyciel–dyrektor?
 • Ocena efektywności działań dydaktycznych
 • Planowanie i realizowanie zadań wychowawczych w szkole. Specjalne potrzeby edukacyjne – uwarunkowania prawne i wymiar praktyczny
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpraca z rodzicami jako jeden z filarów jakości procesu kształcenia i wychowania
 • Jak pracować nad poprawą efektywności kształcenia/wychowania?

Kompetencje interpersonalne

Przykładowe tematy szkoleń dla pracowników:
 • Radzenie sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym;
 • Obsługa trudnego klienta ;
 • Asertywność i autoprezentacja;
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna;
 • Kodeks Etyki Urzędnika ;
 • Praca zespołowa;
 • Umiejętność radzenia sobie w konflikcie;


Przykładowe tematy szkoleń dla kadry zarządzającej:

 • Zarządzanie zespołem w oparciu o autorytet nieformalny – lider zespołu;
 • Umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • Ocena okresowa pracownika samorządowego;
 • Zarządzanie czasem i miejscem pracy podległego zespołu;
 • Delegowanie zadań i uprawnień oraz ich egzekwowanie;
 • Asertywny menadżer;
 • Główne trendy w zarządzaniu zespołem pracowniczym w administracji publicznej;
 • Wystąpienia publiczne jako skuteczna forma przekazu;
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w administracji publicznej;