Szkolenia zamknięte

Pokaż ofertę     Pobierz

W 2020 roku rekomendujemy Państwu następujące tematy szkoleń, które są realizowane zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej

Rekomendowane tematy szkoleń realizowane w 2020 r.
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem projektu nowelizacji w zakresie RODO.
 • Dostęp do informacji publicznej - obowiązki i odpowiedzialność urzędnika w świetle obowiązujących przepisów i aktualnego orzecznictwa.
 • Zamknięcie roku budżetowego – podsumowanie oraz praktyczne aspekty
 • Wsparcie integracji cudzoziemców w Urzędzie.
 • System Informacji Oświatowej w praktyce – warsztaty komputerowe.
 • Klasyfikacja budżetowa w jednostkach Sektora Finansów Publicznych w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów.
 • Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli. Uprawnienia nauczycieli.
 • Raport o stanie Gminy, Powiatu, Województwa.
 • Dotacje podręcznikowe. Zasady wnioskowania i wydatkowania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zasady ewidencjonowania i brakowania podręczników
 • Prawo pracy w JST – ustawa o pracownikach samorządowych i zmiany w Kodeksie Pracy.
 • Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja ustawy.
 • Zarządzanie dokumentacją pracowniczą w jednostkach Administracji Publicznej w kontekście obowiązków wprowadzonych przez RODO.
 • Obowiązki organu prowadzącego wobec szkół i nauczycieli - zadania, współdziałanie, wspomaganie, kontrola, system motywacyjny JST wobec szkół/przedszkoli.
 • Warsztaty z rachunkowości budżetowej – praktyczne aspekty poparte wzorami
 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w Administracji Publicznej.
 • Odpowiedzialność dyrektorów za finanse oświaty.
 • Opis i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej
 • Pracownik Działu Promocji sektora publicznego – metody i narzędzia działań promocyjnych oraz źródła ich finansowania.
 • Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych po zmianach - kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 • Efektywne zarządzanie sobą w czasie - praca pod presją czasu.
 • Organizacja imprez masowych i lokalnych
 • Bariery w komunikacji i sposób ich przełamywania na tle religijnym, etnicznym i rasowym oraz narodowym.
 • Budowanie współpracy i zarządzanie zespołem - zarządzanie zespołem w sytuacjach kryzysowych.
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy - aspekty prawne i psychologiczne.
 • Radzenie sobie ze stresem - identyfikacja problemów, metody analizy i sposoby poszukiwania rozwiązań.
 • Wystąpienia publiczne i umiejętność autoprezentacji.
 • Profesjonalna obsługa klienta z uwzględnieniem asertywności jako metody na zwiększenie własnej skuteczności.
Szkolenia dla rad pedagogicznych
 • Bezpieczna szkoła, czyli szkoła przyjazna uczniom, rodzicom i nauczycielom Przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole
 • O innowacji w szkole/placówce. Wykorzystanie wyników edukacyjnych, w tym wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły/placówki
 • Co szkoła może zaoferować uczniowi zdolnemu? Jak pracować nad poprawą efektywności kształcenia/wychowania?
 • Skuteczna ewaluacja programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki Przemoc domowa – jak szkoła może i powinna pomóc dziecku krzywdzonemu?
 • Nadzór pedagogiczny- nowe wymagania- powiązanie z ewaluacją zewnętrzną i wewnętrzną.
 • Analiza wymagań - jakie kompetencje powinni mieć nauczyciele i jak powinni działać, żeby sprostać wymaganiom?
 • Nadzór pedagogiczny Dyrektora jednostki oświatowej.
 • Kształcenie umiejętności wychowawczych.
 • Zadania nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela i Ustawy o Systemie Oświaty.
 • Awans zawodowy nauczyciela.
 • Projekt edukacyjny w szkole.
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w świetle nowego rozporządzenia.
 • Tworzenie koncepcji pracy szkoły.
 • Współpraca z rodzicami- jak efektywnie działać i współpracować?
 • Nowoczesne nauczanie- jak uczyć (się)?
 • Metody aktywizujące w nauczaniu.
 • Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.
 • Rola Dyrektora i nauczycieli w nowym systemie wspomagania pracy szkoły i doskonalenia nauczycieli.
 • Integracja zespołu nauczycielskiego jako warunek wysokiej jakości pracy szkoły
 • Interwencja kryzysowa w szkole i placówce oświatowej – procedury postępowania
 • Dyrektor i nauczyciel wobec „trudnego” rodzica. Przemóc przemoc, czyli jak radzić sobie ze zjawiskiem agresji w szkole
 • Odpowiedzialność prawna ucznia. Dziecko z rodziny dotkniętej problemem migracji w systemie oświaty
 • Organizacja i wdrażanie działań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki wad postawy ciała. Bezpieczeństwo dzieci jako obowiązek dorosłych
 • Lekki tornister i nie tylko – co szkoła może zrobić na rzecz prawidłowej postawy ciała dziecka? Rozwój pasji, zainteresowań, uzdolnień i postaw prospołecznych uczniów jako warunek skuteczności procesu wychowania
 • Wychowawczy i edukacyjny wymiar organizacji czasu wolnego ucznia
 • Prawa, obowiązki i przywileje, czyli jak budować świadomość praw dziecka wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
 • Problematyka praw dziecka w funkcjonowaniu szkoły/placówki
 • Skuteczne kary i nagrody
 • Rola samorządu uczniowskiego w promowaniu idei samorządności i kształtowaniu liderów społecznych. Wspieranie samorządności uczniów
 • Co każdy nauczyciel wiedzieć powinien, czyli prawa i obowiązki nauczyciela w relacji nauczyciel–uczeń, nauczyciel–rodzic, nauczyciel–dyrektor?
 • Ocena efektywności działań dydaktycznych
 • Planowanie i realizowanie zadań wychowawczych w szkole. Specjalne potrzeby edukacyjne – uwarunkowania prawne i wymiar praktyczny
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpraca z rodzicami jako jeden z filarów jakości procesu kształcenia i wychowania
 • Jak pracować nad poprawą efektywności kształcenia/wychowania?
Warunki organizacyjne szkoleń zamkniętych

Warunkiem prawidłowej organizacji szkolenia jest dokładna analiza Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego na wstępie zawsze pytamy o:

 • Interesujący Państwa temat szkolenia
 • Liczbę osób, które mają być uczestnikami szkolenia
 • Planowany termin realizacji szkolenia
 • Preferowanego Wykładowcę
 • Formę szkolenia (wykład, warsztaty, panel dyskusyjny, mini-prelekcja, wyjazdowe, integracyjno-edukacyjne)
 • Czas trwania szkolenia (uzależniony od tematyki)
 • Poziom zaawansowania Uczestników w obrębie wskazanej tematyki szkolenia
 • Preferowaną przez Państwa formę materiałów szkoleniowych (tradycyjna, elektroniczna, "łączona" )

Wszystkie te elementy pozwalają na przygotowanie spersonalizowanej i zgodnej z oczekiwaniami oferty, która po akceptacji z Państwa strony jest podstawą do rozpoczęcia pracy nad realizacją szkolenia

Przykładowe sylwetki wykładowców

Maria Kozakiewicz - praktyk w zakresie prawa oświatowego (doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora szkoły, wizytatora kuratorium oświaty, konsultanta w regionalnej placówce doskonalenia nauczycieli, obecnie główny specjalista ds. oświaty w jednostce samorządu terytorialnego); trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu: wdrażania zmian w przepisach prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, organizacji pracy szkół, przepisów regulujących status nauczycieli (Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi).
Dr Marta Górka – doświadczony wykładowca i praktyk w zakresie rachunkowości, prawa i finansów w sektorze publicznym. Doktor Nauk Prawnch i absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2009-2013 pracowała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, prowadząc kontrolę sprawozdawczości budżetowej i finansowej JST, kontrolę poprawności uchwał budżetowych i okołobudżetowych, kontrole rozliczania budżetów, bieżącą analitykę projektów unijnych (POKL, PROW, RPO). Obecnie prowadzi szkolenia skierowane do przedstawicieli Administracji Publicznej na terenie całej Polski o tematyce rachunkowej i administracyjnej.
Liliana Bisowska – w latach 2007-2013 związana zawodowo z Kuratorium Oświaty w Opolu, jako wizytator, następnie trzy lata jako dyrektor wydziału organizacji i pragmatyki zawodowej nauczycieli. Była m. in. członkiem ministerialnego zespołu konsultacyjnego ds. obniżenia wieku szkolnego, upowszechniania wychowania przedszkolnego i reformy programowej. Obecnie skupia się na prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla kadry zarządzającej, wizytatorów i pracowników kuratorium oświaty, przedstawicieli JST odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów placówek oświatowych.
Barbara Szczechowicz - wieloletni Wykładowca i Trener z zakresu zamówień publicznych, absolwentka studiów podyplomowych. Zawodowo zajmuje się zamówieniami publicznymi; wieloletni praktyk w zamówieniach publicznych z doświadczeniem w administracji publicznej, zajmuje się również doradztwem w zakresie zamówień publicznych, a także badaniem poprawności prowadzonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego.
Grażyna Soroka – edukator, wieloletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, inspektor do spraw monitorowania szkół podstawowych i gimnazjów. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych, kadry kierowniczej oraz pracowników samorządowych. Autorka wielu publikacji z zakresu oświaty. Współpracuje z ORE i ERĄ EWALUACJI w realizacji projektów dla szkół.
Tadeusz Bonk - praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta - pełnił funkcję naczelnika Wydziału a obecnie - kierownik referatu ogólnego. Wiedzę zdobywał również jako wicedyrektor a następnie dyrektor szkoły. Współautor reformy gimnazjalnej na terenie 140 tysięcznego miasta. Wdrożył elektroniczny arkusz organizacyjny w 84 placówkach oświatowych a także aplikację do naboru elektronicznego we wszystkich poziomach kształcenia. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla dyrektorów placówek oświatowych w tym również z zakresu ruchu kadrowego nauczycieli.
Tomasz Straszkiewicz - doświadczony wykładowca z zakresu SIO, przeprowadził wiele szkoleń z modernizowanego SIO, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, doświadczony trener, nauczyciel dyplomowany, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego i administrator bezpieczeństwa informacji. Szkolenia i kursy prowadzi od 1995 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi.

Pozostałe obszary tematyczne

Rachunkowość i finanse

 • Sprawozdawczość budżetowa w oparciu o aktualny stan prawny w 2017r. w specyfice jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
 • Rachunkowość budżetowa
 • Inwentaryzacja
 • Dyscyplina finansów publicznych w oparciu o aktualne orzecznictwo i przepisy
 • Zmiany w podatku VAT w 2017r. w specyfice jednostek sektora finansów publicznych
 • Rachunkowość i sprawozdawczość w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Przygotowywanie budżetu w układzie zadaniowym oraz WPF w specyfice jednostek sektora finansów publicznych
 • Aktualne zagadnienia rachunkowości i zarządzania finansami w samorządowych zakładach gospodarki komunalnej  i spółkach komunalnych
 • Zasady ewidencji i wyceny nieruchomości gruntowych
 • Korekty finansowe w zamówieniach publicznych
 • Rachunkowości i finanse

Prawo i administracja

 • Znaczenie ogólnych zasad postępowania administracyjnego oraz konsekwencje ich naruszenia w świetle aktualnego stanu prawnego
 • Ochrona danych osobowych
 • Dostęp do informacji publicznej oraz BIP
 • Instrukcja kancelaryjna oraz JRWA w systemie tradycyjnym i elektronicznym
 • Prawo Zamówień Publicznych (SIWZ, procedura przetargowa, wyłonienie wykonawcy)
 • Zmiany w zakresie sprawozdań z prowadzonych postępowań w zakresie PZP
 • Kierownik administracyjny
 • Tworzenie i uchwalanie aktów prawa miejscowego
 • Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego – stan obecny i planowane zmiany
 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Postępowanie egzekucyjne w JST
 • Fundusz alimentacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Gospodarka odpadami w świetle PZP
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych z uwzględnieniem pomocy de minimis

Fundusze unijne

 • Przygotowanie do nowego okresu programowania w latach 2014 – 2020
 • Rozliczanie i zamykanie projektów z dofinansowaniem UE
 • Archiwizacja dokumentacji projektowej
 • Nowa perspektywa budżetowa

Systemy zarządzania / oceny

 • System Zarządzania Jakością - ISO 9001
 • CAF, analiza SWOT i Wdrożenia
 • Zarządzanie Personelem
 • System Oceny Okresowej
 • System Zarządzania Zasobami Ludzkim

Oświata

 • Zmiany w zakresie subwencji oświatowej.
 • Stypendia szkolne – praktyczne zagadnienia w oparciu o aktualny stan prawny.
 • Realizacja i egzekucja obowiązku szkolnego z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów i wątpliwości.
 • Dotacje celowe – rodzaje, przeznaczenie i sposób rozliczania.
 • Zadania i odpowiedzialność dyrektora Placówki Oświatowej.
 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w specyfice Jednostek Oświatowych.
 • Rachunkowość w świetle obowiązujących przepisów w specyfice Placówek Oświatowych.
 • Problematyka kadrowa i prawo pracy w specyfice Instytucji Oświatowych z uwzględnieniem zmian w przepisach.
 • Prowadzenie sekretariatu i zarządzanie dokumentacją w Placówce Oświatowej.
 • Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej.
 • Ochrona danych osobowych, BIP i szkolna strona – prawa i obowiązki Placówki Oświatowej oraz odpowiedzialność Dyrektora.
 • ZFŚS w szkołach i placówkach oświatowych
 • Emerytury w świetle aktualnych przepisów tworzenie i uzgadnianie wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy
 • Karta nauczyciela po zmianach
 • Czas pracy w placówkach oświatowych - ruch służbowy w szkołach i placówkach oświatowych - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli

Kompetencje interpersonalne

Przykładowe tematy szkoleń dla pracowników:
 • Radzenie sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym
 • Obsługa trudnego klienta
 • Asertywność i autoprezentacja
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna
 • Kodeks Etyki Urzędnika
 • Praca zespołowa
 • Umiejętność radzenia sobie w konflikcie
Przykładowe tematy szkoleń dla kadry zarządzającej:
 • Zarządzanie zespołem w oparciu o autorytet nieformalny – lider zespołu
 • Umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Ocena okresowa pracownika samorządowego
 • Zarządzanie czasem i miejscem pracy podległego zespołu
 • Delegowanie zadań i uprawnień oraz ich egzekwowanie
 • Asertywny menadżer
 • Główne trendy w zarządzaniu zespołem pracowniczym w administracji publicznej
 • Wystąpienia publiczne jako skuteczna forma przekazu
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w administracji publicznej

W przypadku zainteresowania którymkolwiek z tematów prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 71 759 11 00; kom 533 035 400) lub mailowy (szkolenia@cspmentis.pl) z Opiekunami Szkoleń lub Dyrektorem Działu Szkoleń.